SPRAWDŹ DARMOWA DOSTAWA Z KODEM FREEX23 !

Regulamin

§ 1 Dane Sklepu

1. Sklep internetowy BUTIK LOOX dostępny pod adresem internetowym https://butikloox.pl prowadzony jest przez FASHION ONLINE DAWID SMOLAREK z siedzibą (63-410) Łąkociny, ul. Łanowa nr. 28, posiadająca nr NIP 6222765338 oraz nr REGON 302675388 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

2. Kontakt ze sklepem internetowym dostępny jest poprzez adres e-mail: info@butikloox.pl.

 

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument.

2. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem https://butikloox.pl, na której prowadzona jest sprzedaż.

3. Produkt – towar fizyczny sprzedawany w sklepie internetowym.

4. Termin dostawy – czas lub konkretna data, w ciągu której kupujący powinien otrzymać produkt.

5. Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w sklepie internetowym.

6. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

8. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli w rozumieniu regulaminu na stronie sklepu internetowego.

9. Konto – dobrowolnie zakładana przez użytkownika nazwa i hasło, umożliwiająca pełen dostęp do funkcji strony internetowej.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego w ramach działalności sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów na odległość.

3. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym dochodzi w momencie potwierdzenia przez kupującego złożonego zamówienia.

4. Cena zawiera cenę produktu i koszt dostawy.

5. Ceny podane w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

6. Sklep internetowy Butik Loox zastrzega iż może anulować zamówienie jeśli cena produktu została błędnie wprowadzona i może narazić sklep na straty. 

 

§ 4 Złożenie zamówienia

1. Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne zarejestrowanie konta w sklepie internetowym.

2. Zawarcie umowy następuje po dodaniu produktu do koszyka, podaniu danych kupującego, wyborze sposobu dostawy i metody płatności, wciśnięciu przycisku potwierdzam zakup.

3. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności oraz wybranej firmy kurierskiej:

1. Dostawa kurierem DPD pod wskazany adres:

1. dla wszystkich Zamówień opłaconych wartości większej niż 299,99 zł – dostawa jest DARMOWA

2. dla wszystkich Zamówień o wartości do 299.99 zł - koszt dostawy wynosi 16,99 zł

3. dla wszystkich Zamówień za pobraniem - koszt dostawy wynosi 22,99 zł

2. Dostawa do InPost Paczkomaty 24/7:

1. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 299,99 zł – dostawa jest DARMOWA

2. dla wszystkich Zamówień o wartości do 299,99 zł, koszt dostawy wynosi 15,99 zł

3. W sklepie internetowym dostępne są następujące rodzaje płatności:

- za pobraniem

- przelewem internetowym, za pomocą usługi płatności BLUE MEDIA S.A. , 

- za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

- Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

4. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.

 

§ 5 Realizacja

1. Po złożeniu zamówienia sprzedający dostarcza kupującemu produkt w wybrany przez kupującego sposób. Sprzedający w sklepie internetowym umożliwia następujące sposoby dostawy:

-wysyłka firmą kurierską

2. Dostawa następuje w terminie określonym dla danego produktu od potwierdzenia zamówienia i opłacenia zamówienia lub w przypadku wybrania płatności za pobraniem, w tym samym terminie od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. W razie gdy kupujący dokona zakupu kilku produktów o różnych terminach dostawy, termin obowiązujący dla dostawy całego zamówienia jest równoznaczny z terminem przewidzianym do produktu dla którego termin dostawy jest najdłuższy.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów fizycznych na terenie całej Polski oraz UE.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 10

2. Konsument chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować o tym sprzedającego, w drodze oświadczenia złożonego w wyżej wskazanym terminie. Może skorzystać z formularza dostępnego jako załącznik nr 1 do Regulaminu lub dostępnego pod adresem internetowym: formularz zwrotu

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@butikloox.pl 

4. Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany odesłać sprzedającemu produkt w terminie 14 dni, od złożenia oświadczenia.

5. Sprzedający jest zobowiązany poinformować konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy

6. Sprzedający jest zobowiązany przyjąć od konsumenta takie oświadczenie oraz zwrócony produkt oraz zwrócić Konsumentowi cenę produktu i równowartość najtańszej dostępnej w sklepie możliwości dostawy.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi należne pieniądze, jednakże dopuszczalne jest wstrzymanie się przez sprzedającego ze zwrotem do dnia otrzymania z powrotem produktu lub dowodu jego nadania.

8. Zwrot pieniędzy powinien odbyć się tą samą metodą płatności, jaką konsument zapłacił za produkt, chyba że strony uzgodnią inaczej.

9. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 7 Reklamacje 

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 14 dni od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

2. Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać pisemnie na adres: FASHION ONLINE, ul. Łanowa 28, 63-410 Łąkociny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@butikloox.pl oraz info@butikloox.pl.

3. W celu skorzystania z uprawnieni rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru wydruk potwierdzający zakup z maila) na adres:
FASHION ONLINE
ul. Łanowa 28
63-410 Łąkociny

4. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego.

5.W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

-wymiany towaru na nowy;

-naprawy towaru;

-obniżenia ceny;

-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

-łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

-charakter wady – istotna czy nieistotna;

-to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.

 

§ 8 Odpowiedzialność za wady produktu

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt wolny od wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego z tytułu rękojmi, czyli za wystąpienie wad fizycznych i prawnych produktu.

3. Kupującemu przysługują następujące roszczenia wobec sprzedającego z tytułu rękojmi

– roszczenie o usunięcie wady

– roszczenie o obniżenie ceny

– roszczenie o wymianę na produkt wolny od wad

– roszczenie o odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej

4  Kupujący powinien poinformować sprzedającego o wystąpieniu wady oraz zaproponować jedno z przysługujących mu uprawnień.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego w jako załącznik nr 2 do regulaminu.

6. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od kupującego.

7. Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji są oddzielnym od rękojmi uprawnieniami kupującego i przysługują tylko jeżeli gwarancja została udzielona.

8. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

9. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Kupujący może dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania mediacyjnego

2. Konsument ma możliwość skorzystania z takich rozwiązań mediacyjnych jak m.in.:

-skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona konsumentów

-zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

-zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie powstałego sporu.

-skorzystania z platformy ODR, służącej do pozasądowego rozstrzygania spraw między konsumentami, a przedsiębiorcami, platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego

2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

3. Po uzyskaniu zgody kupującego, dane osobowe mogą być wykorzystane również w innych niż realizacja zamówienia celach, np. marketingowych

4. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe kupującego są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Sprzedający zapewnia kupującemu prawo do:

-wglądu w swoje dane osobowe

-uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania swoich danych osobowych, a także tymczasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania.

6. Sprzedający może udostępnić niezbędne w celu realizacji umowy dane osobowe kupującego firmom i instytucjom, które biorą udział w realizacji umowy.

 

§ 11 Pliki cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu kupującego, które mogą być odbierane przez sprzedającego, np.: w celu personalizacji treści na stronie.

2. Sprzedający informuje kupującego o możliwości takiego skonfigurowania przeglądarki, która blokuje możliwość sczytywania plików cookies, ale może to prowadzić do nieprawidłowego działania strony internetowej.

3. Kupujący może usunąć zapamiętane przez stronę internetową sprzedającego informacje o plikach cookies, wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy w sklepie internetowym zawierane są w oparciu o regulamin

2. Regulamin obowiązuje od daty publikacji w sklepie internetowym

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, jednakże każdorazowo do umowy zawartej przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin obowiązujący na dzień zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl